Čekulín.cz

  • 0 0,00 Kč

    Nákupní košík

    • Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky

Obecné:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“ upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem portálu Čekulín.cz, Prodejcem a Kupujícím. V obecných podmínkách je Prodejce a Kupující dále jen jako „Prodejce“, „Kupující“, společně „Uživatel“.

Čekulín.cz je prezentační a prodejní portál, který Provozovatel zřídil a provozuje za účelem poskytnout Prodejcům prostor pro prezentaci a prodej vlastních výrobků a služeb a Kupujícím nabízené zboží či služby poptávat a kupovat. Provozovatel tak podle své vůle vytváří pro Prodávající příležitost k uzavření smluv s Kupujícími za účelem prodeje zboží či služeb.

Provozovatelem portálu Čekulín.cz je společnost Čekulín s.r.o se sídlem č.p. 1, 503 27 Hvozdnice,
IČO 06086403 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 39552.

Veškeré obchodní aktivity na portálu Čekulín.cz jsou veřejné a mohou se jich účastnit jak fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrováni a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, tak zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku. Registrace a vystavení zboží a služeb je na portálu Čekulín.cz zdarma. Prodávající a Kupující vstupem a registrací na portál nabívá práva a zavazuje se plnit povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami.

Provozovatel není tvůrcem, vlastníkem ani prodejcem zboží a služeb prezentovaných na Čekulín.cz a nejedná jako zástupce Prodávajících, ani Kupujících.

Provozovatel nijak neodpovídá za nabízené zboží a služby, zejména neodpovídá za jejich obsah, rozsah, kvalitu, způsob vyobrazení ani jejich prezentaci. …. Provozovatel portálu Čekulín.cz neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není tak odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel rozvněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identity registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel identitu prodávajících ani kupujících neprověřuje. Provozovatel se neúčastní jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluvmezi uživateli a za tyto nenese žádnou odpovědnost.

Provozovatel zajišťuje správu a údržbu tototo portálu a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasíláním obchodních sdělení s tím, že je opráněn k těmto účelům publikovat zboží Prodejců veřejnosti, včetně Prodejcem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Prodejce k tomu dává svoji registrací a příjmutím těchto smluvních podmínek souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které tomu udělily předchozí výslovný souhlas a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Provozovatel se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných prodejcích a ani na dalším obsahu tvořeným uživateli, např. komentáře, příspěvky v diskuzních fórech apod. Jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporů.

Uživatelé portálu jsou povinni dodržovat právní řád ČR.

Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání portálu Čekulín.cz. Portál si vymazuje právo nepovolit registraci zájemci o ní, popřípadě odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím Uživatelem nebo omezit přístup k některým službám.

Uživatelé, kterým byla portálem zrušena registrace se nemohou účastnit prezentačních ani prodejních aktivit na portálu Čekulín.cz.

Registrace:

Podmínkou prezentace a nabízení zboží či služeb nebo jeho koupě prostřednictvím portálu je bezplatná registrace a souhlas se smluvními podmínkami portálu Čekulín.cz

Uživatel, který je fyzickou osobou je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu, uživatelské jméno a heslo, telefonní číslo a emailovou adresu. Právnické osoby musí dalé uvést i identifikační číslo.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je kdykoliv měnit. Po ukončení činnosti na portálu Čekulín.cz mohou Uživatelé požádat o odstranění těchto údajů z databáze portálu.
Registrace se ověřuje automaticky, zasláním autorizačního emailu na emailovou adresu zadanou Uživatelem. Potvrzením registrace je automaticky uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Uživatel může mít učiněnou pouze jednu registraci.

Provozovatel portálu Čekulin.cz může kdykoliv zrušit registraci Uživatele a nepovolit registraci novou a to v případě, že aktivity Uživatele nebudou v souladu s právním řádem České republiky, se smluvními podmínkami portálu Čekulín.cz nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

Vystavení zboží:

Vystavené zboží musí být v souladu se zaměřením portálu Čekulín.cz

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést popis zboží a jeho fotografii, zařazení zboží dle kategorií, cenu zboží, počet prodávaných kusů a dodací a platební podmínky. Prodávající je povinen informace o nabízeném zboží či službách uvádět plnohodnotně a pravdivě. Provozovatel portálu Čekulín.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah popisu zboží.

Vystavení zboží či nabízení služeb je pro Prodejce zdarma.

Na portále Čekulín.cz je zakázáno nabízet zboží i služby, které je v rozporu z právním řádem České republiky a v rozporu s dobrými mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo odstanit zboží, či nabízenou službu, které odporuje poslání portálu a to i bez uvedení důvodů.

Vložením fotografií a popisů zboží dává Prodávající provozovateli portálu Čekulín.cz práva a souhlas k jejich využití k marketingovým účelům s cílem propagovat portál Čekulín.cz a dále souhlasí s postoupením těchto materiálů třetím osobám (například časopisům, internetovým serverům, apod. ) a to vždy za účelem propagace portálu Čekulín.cz. Provozovatel se zavazuje, že k jiným, než propagačním účelům portálu Čekulín.cz, nebudou tyto materiály použity.

Cena zboží:

Prodávající stanoví cenu svých výrobků a služeb, včetně DPH, zapsáním této hodnoty do elektronického formuláře při vkládání výrobků či služeb. Zde uvede i částku za poštovné a balné, které je započítáno v konečné kupní ceně.
Tato částka je automaticky navýšena o 10% provizi ( viz. Provize za prodej zboží a služeb).
Minimální hodnota prodávajícího zboží je 5 Kč a provize z této částky činí 1 Kč.

Nákup zboží:

Kupující nakupuje zboží a služby od Prodávajících. Potrál Čekulín.cz není tedy prodejcem zboží a za prodané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že nakoupené zboží může být od více Prodejců a nemusí tak být dodáno současně a může tedy obsahovat více než jeden poplatek za poštovné a balné.

Odesláním objednávky je Prodávající informovám o zájmu nakupu zboží. Prodávající může buď celou nebo část objednávky odmítnout. Potvrdí-li Prodávající objednávku nebo její část, je tím uzavřena kupní smlouva s konečnou celkovou cenou a to včetně poštovného a balného.

Zakoupené zboží bude Prodávajícím odesláno Kupujícímu a to po uhrazení celkové konečné částky, včetně poštovného a balného na účet Prodávajícího a to bez zbytečného odkladu.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a to i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží dle platných zákonů České republiky. Kupující o tom informuje Prodávajícího zasláním doporučeného dopisu nebo prostřednictví emailové zprávy s potřebnými informacemi o kupní smlově. Zakoupené zboží, které je předmětem kupní smlouvy vrátí Kupující Prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů. Náklady na vrácení zboží zpět Prodejci hradí Kupující. Prodávající je pak povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání a to ve lhůtě nejpozději 14 dnů.

Prodej zboží:

Prodávající je o zájmu Kupujícího o své zboží prostřednictvím emailu informován na emailovou adresu, kterou uvedl při své registraci a zároveň na svém účtu na portálu Čekulín.cz. Pro Prodávajícího není objednávka závazná a může její část nebo celou objednávku odmítnout.

V případě, že Prodávající ve lhůtě 4 dnů tuto objednávku nepříjme, případně její část nebo celou objednávku nepotvrdí je objednávka automaticky stornována, o čem bude kupující informován. Potvrzení objednávky nebo její části je uzavřena kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím dle platných předpisů České republiky.

Prodávající se zavazuje zboží Kupujícímu odeslat bez zbytečného odkladu ihned po obdržení platby od Kupujícího.

Provize za prodej zboží:

Za zprostředkování uskutečněného prodeje si Provozovatel portálu Čekulín.cz účtuje provizi ve výši 10%. Výše provize se počítá z prodejní ceny daného zboží, které Prodávající uvede do elekronického formuláře při vkládání zboží na Portál Čekulín.cz. Minimální provize činí 1Kč.

Vždy k 15. dni následujícího měsíce odbrží prodávající na svoji emailovou adresu a do osobního účtu na portále Čekulín.cz informaci o výši provize, kterou neprodleně potvrdí. Pokud Prodávající výši provize do 5 dnů nepotvrdí, případně výši provize do 5 dnů nerozporuje, považuje se výše provize za správnou. V případě rozporu výše provize má Prodávající tuto výši provize u Provozovatele reklamovat.

Prodávajícímu bude automaticky vystavena elekronická faktura na provizi za zprostředkování prodeje za daný měsíc. Splatnost provizní faktury je 14 dní, přičemž za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet Provozovatele. V případě zpoždění platby provize si Provozovatel účtuje penále ve výši 0,05% za každý započatý den. V takovém případě nebo v případě neuhrazení provize je Provozovatel oprávněn zrušit účet Prodávajícího, nepovolit opětnou registraci, ukončit veškeré jeho aktivity na portálu Čekulín.cz a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

V případě, že je provizní částka nižší než 20 Kč, přesouvá se tato částka do dalšího fakturačního měsíce. Nedojde-li ani v dalších měsících k navýšení provizní částky, je tato částka fakturována po 3 měsících.

Všeobecná pravidla:

Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje Prodejce i Kupujícího a to ve všech prostorách portálu Čekulín.cz, zejména adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, web, odkazy na sociální sítě, apod. Je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv reklamu ať už ve formě textu, grafiky nebo internetových odkazů na jiné subjekty vyjma reklamy na podporu portálu Čekulín.cz

Je zakázáno rozesílání nevyžádané pošty, tzn. zasílání opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace soukromou či vnitřní poštou a její umisťování v diskusích či komentářích.

Pokud prodávající nebo kupující bude na portál Čekulín.cz vkládat fotografie, reklamní slogany nebo jiné texty, jejichž není přímým autorem, je povinen zajistit si souhlas autora tak, aby nebyla porušena autorská práva. Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty nenese provozovatel portálu Čekulín.cz žádnou odpovědnost.

Uživateli je bez souhlasu Provozovatele zakázáno stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky na Čekulín.cz, jakož i instalovat na Čekulín.cz jakékoliv zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Uživatel odpovídá za škody způsobené porušením uvedených zákazů.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající i Kupující uděluje provozovateli portálu Čekulín.cz souhlas se zpracováním osobních údajů a to jména, příjmení, obchodní jména firmy, sídla i identifikačních údajů IČ a DIČ, adresy, bankovního účtu, emailové adresy a telefonního čísla. Účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících, využití informací k reklamním a marketingovým účelům. Uživatel dále uděluje Provozovateli souhlas k dalšímu předávání jeho osobních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a plnění povinností z uzavření kupní smlouvy třetím osobám, jakož i k jejich zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje bude zpracovávat Provozovatel sám nebo jejich zpracováním pověří na základě smlouvy zpracovatele. S veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s právním řádem České republiky. Při zpracování osobních údajů budou v souladu se zákonnými ustanoveními respektována práva poskytovatelů. Poskytovatel osobních údajů může s výše uvedeným užitím nebo zpracováním nebo předáváním nebo zpřístupnením jeho osobních údajů kdykoliv písemně provozovateli portálu Čekulín.cz vyslovit nesouhlas, respektivně odvolat svůj souhlas. Po obdržen nesouhlasu, respektive odvoláním souhlasu nebude Provozovatel portálu Čekulín.cz, případně zpracovatel, dále uvedené údaje užívat a zpracovávat nebo nebude osobní údaje poskytovatel i zpracovatel, předávat dalším subjektům k reklamním účelům nebo je zpřístupňovat a tuto skutečnost oznámí i subjektům, kterým osobní údaje Uživatele předal nebo zpřístupnil s tím, aby neprodleně zastavil jejich zpracování a užívání.

Závěrečné ustanovení:

Provozovatel portálu Čekulín.cz je oprávněn změnit podmínky užívání portálu Čekulín.cz a to i bez předchozího upozornění.

Prodávající i Kupující potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Smluvních podmínek pokaždé, když využije portál Čekulín.cz. Neakceptuje-li uživatel změny podmínek užívání portálu Čekulín.cz, nemá právo užívat portál Čekulín.cz

Provozovatel portálu Čekulín.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní ujednání s Prodejci a Kupujícími, kteří nedodržují smluvní podmínky užívání portálu Čekulín.cz, nechtějí řešit problémové situace s ostatními Uživateli nebo Provozovatelem portálu Čekulín.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s Prodejci i Kupujícími i bez udání důvodů.

Smlouvu je možno ukončit ze strany Uživatele a to v případě, že o to Uživatel písemně požádá Provozovatele portálu Čekulín.cz. Provozovatel zruší Uživateli jeho profil na stránkách www.cekulin.cz jakmile budou ze strany Uživatele všechny jeho závazky k Provozovateli portálu Čekulín.cz, zejména úhrady veškeré provize, dokončil všechny otevřené objednávky, případně reklamace vůči Kupujícímu.